مشخصات فردی
نام:♥alone girl♥
ایمیل:
درباره من:سلام اين وبو ب عشقم محمدحسين تقديم ميكنم.... اميدوارم ازمطالبي ك ميذارم خوشتون بياد..... ~~~~~~ ~~~~~$$$$ ~~~~~............$$**$$ ~~~~~~~~~...$$$**$$ .................. $$$~~~'$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~~~~~~~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ ~~~~~~~~$$~~~$$$$ ..~~~~~..~~$$$$$$$$ ~~~~~~~~$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~~~~~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$.... ~~~$$$$$$"`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$ $$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$ ~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ ...~~~.~~~~~~~~~.'$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~........~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$$....... وقتي خداي مهربون بنده هاشو مي آفريد، با قلم طلا نوشت قصه ي خوب سرنوشت، نوبت ما كه رسيد قلم طلا نوكش شكست با جوهر سياه نوشت قصه تلخ سرنوشت! …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,• __۰♥۰♥_____♥۰♥۰,*-:¦:-* _۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* ۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* ۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* _۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* ___۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* _____۰♥۰۰۰♥۰,*-:¦:-* _______۰♥۰,*-:¦:-* _____۰,*-:¦:-* ____*-:¦:-*__۰♥۰♥____♥۰♥۰ __*-:¦:-*_۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰♥۰ _*-:¦:-*_۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰ _*-:¦:-*_۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰ __*-:¦:-*_۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰ ____*-:¦:-*_۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰ ______*-:¦:-*__۰♥۰۰۰♥۰ _________*-:¦:-*_۰♥۰ ______________,*-:¦:-* ___۰♥۰♥_____♥۰♥۰,*-:¦:-* _۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* ۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* ۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* _۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* ___۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-* _____۰♥۰۰۰♥۰,*-:¦:-* _______۰♥۰,*-:¦:-* _____۰,*-:¦:-* ____*-:¦:-*__۰♥۰♥____♥۰♥۰ __*-:¦:-*_۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰♥۰ _*-:¦:-*_۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰ _*-:¦:-*_۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰ __*-:¦:-*_۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰ ____*-:¦:-*_۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰ ______*-:¦:-*__۰♥۰۰۰♥۰ _________*-:¦:-*_۰♥۰ ______________,*-:¦: چه كسي مي گويد كه من هيچ ندارم...؟ من چيز هاي با ارزشي دارم حنجره اي براي بغض چشماني براي گريه لب هايي براي سكوت دست هايي براي خالي ماندن پاهايي براي نرفتن شب هايي بي ستاره پنجره اي به سوي كوچه بن بست و وجودي بي پاسخ...! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ مــــينويـــــسم با اشــــــك واه در شبي تاريك وغمگين وسياه ميــــنويسم خاطرات از روي درد تابــــــدانــد دوريت بامن چه كرد ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ سكوتم را به باران هـديه كردم تمام زندگــيم را گــريه كــــردم نبـودي در فــراق شانه هـــايت به هر خاكي رسيدم تكيه كردم ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥فرصت نشد تا با تو از دردم بگويم... از روي ايوان خيالم پر كشيدي عكس دل من با دلت در قهوه اي سرد فال تمام خنده ها را سر كشيدي تا قاب ذهنت پر شد از شكل نيازم عكس دلم را بي در و پيكر كشيدي... بعد از تو من با گريه ها پيوند خوردم بخت مرا با اشك چشم تر كشيدي ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ¤•----•¤ ¤•----•¤ ¤•----•¤ √ بـﮧْ اَنْدآزه ے لِطْآفَتِ شَبْنَمْـےْ كِـﮧْ رْوےِ گـُـلْبَرگِ رُزْ مْيشْينِـﮧْ بْآ اِحْسْآسْ وَ آرْومَمْ . . . ¤•----•¤ ¤•----•¤ ¤•----•¤ √فَــقَــط ايــنـو بِــدوטּ كِــہ پِــسَــرهــا هَــم اפــسـاس دارَنــد . . . هَــمــيــטּ . . .♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ﻣــــــﺎ ﺁﺩﻣـــــــﺎ ﻭﻗﺘـــــــﯽ ﻋﺎﺷــــــﻖ ﻣﯿـــــﺸـــــــﯿﻢ ﺑﻪ ﺟـــﺎﯼ ﺍﯾـــﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑـــﻮﺩﻥ ﺑـﺎ ﻋشـــــﻘﻤﻮﻥﻟــــﺬﺕ ﺑــــﺒــــﺮﯾﻢ ، ﺗــــــــــــﺮﺱ ﺍﺯ ﻧــــﺒــــﻮﺩﻧﺶ ﺩﺍﻏـــــــــﻮﻧﻤﻮﻥ ﻣـــــــــﯿﮑـــــــﻨﻪ ..! ﺷــــــــﮑﺎﮐﻤﻮﻥ ﻣﯿـــــــــﮑﻨﻪ …!! ﺑــــــــــﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﻣــــــيكـﻨﯿﻢ .. ﺩﻋـــــــــــﻮﺍ مــــــــــــــيكنيم .. ﺑـــــــﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ مـــــــــــيكنيم … ﻗــﻬﺮ ﻣــيكـﻨﯿﻢ ﻭ سـﺮﺩ ﻭ ﺳــــﺮﺩﺗﺮ مــــﯿﺸﯿﻢ… ﺍﯾــــــــﻨﺎ ﻫﻤــــــــﺶ .. ﺑـــــﺨﺎﻃﺮ تــــــــرﺱ ﺍﺯ ﺩﺳـــﺖ ﺩﺍﺩﻧﻪ كـــــــاش تــــــــضميني براي اين نرفتن بود…